Stronghold是分布式交易所,建立在恒星网络上。 Stronghold使用户能够发送和接收比特币,以太坊和流明。

建立在恒星网络上,手续费:0-0.25%